Veszprém

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány adatvédelmi nyilatkozata

1. BEVEZETÉS

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány (8200 Veszprém, Horgos utca 3.) (a továbbiakban A Városi Nyilvánosságért Alapítvány, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A veszprem.mindennapokhosei.hu és a www.facebook.com/MindennapokHosei oldalakon, valamint a szavazópontokon végzett tevékenység (Balaton Pláza - 8200 Veszprém, Budapesti út 20-28., Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona - 8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13., Eötvös Károly Megyei Könyvtár - 8200 Veszprém, Komakút tér 3., Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér - 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád út 2., Veszprém AGÓRA - 8200 Veszprém, Táborállás park 1., Veszprém Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága - 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., VKTT Egyesített Szociális Intézmény - 8200 Veszprém, Török I. u. 10., Bástya Üzletház - 8200 Veszprém, Kossuth u. 8., Csolnoky Ferenc Megyei Kórház - 8200 Veszprém, Kórház u. 1., Göllesz Viktor Fogyatékosok Nappali Intézete - 8200 Veszprém, Gábor Áron u. 2., Interspar, INTER Optika - 8200 Veszprém, Dornyai Béla u., Polgármesteri Hivatal - 8200 Veszprém, Óváros tér 9., Veszprém Aréna - 8200 Veszprém, Külső-kádártai út, Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság - 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2.) adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a veszprem.mindennapokhosei.hu honlapon.

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja kérdését.

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.)

2. DEFINÍCIÓK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Kötelező szervezeti szabályozás (BCR – binding corporate rules): multinacionális társaságok által alkalmazott és a bejegyzés székhelye szerinti EU-tagállam adatvédelmi hatósága által jóváhagyott kötelező magatartási kódex. Ennek értelmében a multinacionális cégcsoport vállalja, hogy a vállalatcsoporton belüli, az EU tagállamok területéről harmadik, nem uniós országba történő adattovábbítás során megfelelő, a célországban egyébként szokásosnál nagyobb szintű védettséget biztosít az általa továbbított személyes adatoknak.

Adatvédelmi incidens: magában foglal minden jogellenes adatkezelést, függetlenül attól, hogy azokat szándékosan vagy gondatlanul, esetleg technikai hiba miatt valósították meg. Az ilyen adatvédelmi incidensekről az adatkezelőnek nyilvántartást kell vezetnie abból a célból, hogy azokról információt adhasson az érintetteknek, valamint hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizhesse az adatkezelőnek az incidensekkel kapcsolatos tevékenységét.

3. ALAPELVEK A VÁROSI NYILVÁNOSSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1.  ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A MINDENNAPOK HŐSEI jelölési, szavazási folyamatában csak a 18. életévüket betöltött, veszprémi lakosok vehetnek részt.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 2. pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
 3. tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány veszprem.mindennapokhosei.hu és a www.facebook.com/MindennapokHosei internetes oldalakon, valamint a szavazópontokon végzett tevékenységével (Balaton Pláza - 8200 Veszprém, Budapesti út 20-28., Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona - 8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13., Eötvös Károly Megyei Könyvtár - 8200 Veszprém, Komakút tér 3., Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér - 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád út 2., Interspar - 8200 Veszprém, Dornyai Béla u., Veszprém AGÓRA - 8200 Veszprém, Táborállás park 1., Veszprém Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága - 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., VKTT Egyesített Szociális Intézmény - 8200 Veszprém, Török I. u. 10., Bástya Üzletház - 8200 Veszprém, Kossuth u. 8., Csolnoky Ferenc Megyei Kórház - 8200 Veszprém, Kórház u. 1., Göllesz Viktor Fogyatékosok Nappali Intézete - 8200 Veszprém, Gábor Áron u. 2., Horgony Pszichiátriai Betegekért Alapítvány - 8200 Veszprém, Hóvirág u. 14., Polgármesteri Hivatal - 8200 Veszprém, Óváros tér 9., Veszprém Aréna - 8200 Veszprém, Külső-kádártai út, Veszprém Megyei Rendőrkapitányság - 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 2.) kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a Városi Nyilvánosságért Alapítvány részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatok feldolgozását a www.mindennapokhosei.hu oldal működéséhez szükséges tárhely-szolgáltatás céljából a WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. végzi.

4.1 . A szavazás lebonyolításához kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám, email cím, a jelölt neve, a jelölt munkahelye, a jelölt munkaköre

Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig

Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH-110576/2016.

A jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

A veszprem.mindennapokhosei.hu és a www.facebook.com/MindennapokHosei internetes oldalakon, valamint a szavazópontokon (Balaton Pláza - 8200 Veszprém, Budapesti út 20-28., Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona - 8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13., Eötvös Károly Megyei Könyvtár - 8200 Veszprém, Komakút tér 3., Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér - 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád út 2., Interspar - 8200 Veszprém, Dornyai Béla u., Veszprém AGÓRA - 8200 Veszprém, Táborállás park 1., Veszprém Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága - 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., VKTT Egyesített Szociális Intézmény - 8200 Veszprém, Török I. u. 10., Bástya Üzletház - 8200 Veszprém, Kossuth u. 8., Csolnoky Ferenc Megyei Kórház - 8200 Veszprém, Kórház u. 1., Göllesz Viktor Fogyatékosok Nappali Intézete - 8200 Veszprém, Gábor Áron u. 2., Horgony Pszichiátriai Betegekért Alapítvány - 8200 Veszprém, Hóvirág u. 14., Polgármesteri Hivatal - 8200 Veszprém, Óváros tér 9., Veszprém Aréna - 8200 Veszprém, Külső-kádártai út, Veszprém Megyei Rendőrkapitányság - 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 2.) történő szavazással, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adatainak jelen nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez.

Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható, melynek részletes szabályait jelen nyilatkozat 9. pontja tartalmazza.

4.2. A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: az érintett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma

Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig

Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH-110577/2016.

A jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

A veszprem.mindennapokhosei.hu és a www.facebook.com/MindennapokHosei internetes oldalakon, valamint a szavazópontokon (Balaton Pláza - 8200 Veszprém, Budapesti út 20-28., Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona - 8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13., Eötvös Károly Megyei Könyvtár - 8200 Veszprém, Komakút tér 3., Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér - 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád út 2., Interspar - 8200 Veszprém, Dornyai Béla u., Veszprém AGÓRA - 8200 Veszprém, Táborállás park 1., Veszprém Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága - 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31., VKTT Egyesített Szociális Intézmény - 8200 Veszprém, Török I. u. 10., Bástya Üzletház - 8200 Veszprém, Kossuth u. 8., Csolnoky Ferenc Megyei Kórház - 8200 Veszprém, Kórház u. 1., Göllesz Viktor Fogyatékosok Nappali Intézete - 8200 Veszprém, Gábor Áron u. 2., Horgony Pszichiátriai Betegekért Alapítvány - 8200 Veszprém, Hóvirág u. 14., Polgármesteri Hivatal - 8200 Veszprém, Óváros tér 9., Veszprém Aréna - 8200 Veszprém, Külső-kádártai út, Veszprém Megyei Rendőrkapitányság - 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 2.) történő szavazással, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adatainak jelen nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez.

Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható, melynek részletes szabályait jelen nyilatkozat 9. pontja tartalmazza.

5. KÜLDŐ WEBANALTIKAI ÉS HIRDETÉS-KISZOLGÁLÓK

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdWords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más honlapokon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb honlapokon is.

A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

Információ a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads

6. EGYÉB

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

8. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: A Városi Nyilvánosságért Alapítvány
Székhely: 8200 Veszprém, Horgos u. 3.
Képviselő: Szalay Zsolt
Adószám: 18939255-1-19
E-mail: szalay.zsolt91@gmail.com   
Adatvédelmi nyilvántartási számaink: NAIH-110576/2016., NAIH-110577/2016.

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére A Városi Nyilvánosságért Alapítvány, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben A Városi Nyilvánosságért Alapítvány költségtérítést állapít meg.

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha valaki közérdekű adathoz azért nem kap hozzáférést, mert azt nemzeti adatnak minősítették, akkor felülvizsgálatot kezdeményezhet az adatminősítéssel szemben. A felülvizsgálatot az adatvédelmi hatóság folytathatja le, azonban, ha az adatigénylő nem találja ezt elegendőnek, akkor ezt követően titokfelügyeleti eljárást is kérhet. Ez utóbbit szintén a hatóság folytathatja le, s eljárása akkor is hivatalból indítottnak minősül, ha azt bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg. A bejelentővel azonban közölni kell a titokfelügyeleti eljárás tényét és az eljárást befejező döntést. A titokfelügyeleti eljárás eredménye lehet, hogy a hatóság megállapítja, hogy jogellenes a nemzeti minősített adatnak való minősítés, és a minősítőt a minősítés szintjének vagy érvényességi idejének jogszabály szerinti megváltoztatására szólítja fel, vagy pedig kötelezi őt a minősítés megszüntetésére. Az eljárás másik lehetséges kimenetele pedig, hogy a hatóság megállapítja, hogy az érintett adat valóban jogszerűen tartozik a nemzeti minősített adatok védelme alá. A titokfelügyeleti eljárás ügyintézésére két hónapja van a hatóságnak, ami egy alkalommal (legfeljebb harminc nappal) meghosszabbítható.